frissítve: 2019. szeptember 25.

A Hollesz honlap tulajdonosa a 72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány). Az Alapítvány a személyes adatok védelmét kiemelten fontos feladatának tekinti, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott személyes adatait gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

1. Az Adatbiztonsági tájékoztató célja

Ezt az Adatbiztonsági tájékoztatót azért készítettük, hogy Ön, aki a 72 Tanítvány Mozgalom Hollesz honlapját látogatja, ill. az itt regisztrálók előzetesen tájékozódhassanak azokról az elvekről és belső adatkezelési szabályokról, melyeket az Alapítvány a személyes adatok kezelése során szem előtt tart. Amikor személyes adatának kezeléséhez hozzájárul, Ön kijelenti, hogy megismerte és kifejezetten elfogadja ennek az Adatbiztonsági tájékoztatónak a tartalmát.

2. Az adatkezelő

A szervezet neve: 72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány
Székhelye: 4432 Nyíregyháza, Pannónia u. 106.
Bírósági bejegyzésének száma: 22.Pk.60052/2017/2
Adatkezelő: Pulai Zsolt, elnök
Adatvédelmi panasz bejelentése: info@72tanitvany.hu
Telefon: +36 (20) 268-2220

3. Adatbiztonsági megfelelés

Az Alapítvány elvégezte a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatbiztonsági felkészülést, és működése során érvényesíti az azok során kialakított adatkezelési elveket. Az Alapítvány rendelkezik Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzattal, és gondot visel rá, hogy azok, akik az általa gyűjtött és személyes adatokat is tartalmazó állományokat kezelik, ismerjék és tartsák be az abban foglaltakat.
A két legfontosabb jogszabály, amit a személyes adatok kezelése és tárolása során szem előtt tartunk

 • az Európai Parlament és a Tanács, a természetes személyek személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet), és
 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

4. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ.
Azonosítható természetes személy: Aki egy vagy több adat, azonosító vagy tényező alapján azonosítható.
Adatvédelem: Személyes adatok jogszerű kezelését, az érintettek védelmét biztosító elvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.
Adatkezelő: Az a személy vagy jogi szervezet, aki/amely az adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, az adatkezelési tevékenységeket végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.
Adatfeldolgozó: Az a természetes személy vagy jogi szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján személyes adatok feldolgozását végzi.
Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett egyértelmű nyilatkozattal jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez (Rendelet 6. cikk, (1) bekezdés, a. pont).
Regisztráló: Az a személy, aki személyes adatait az adatkezelő honlapján, az adatkezelő adatbázisába tudatosan beírja.
Elektronikus hírlevél: Címlistára feliratkozott személyeknek az e-mail címére kiküldött, egy erre rendszeresített alkalmazás által kiküldött elektronikus levél, tájékoztatás.
Érintett: Az a jogi vagy természetes személy, aki az adatkezelő valamelyik szolgáltatását igénybe veszi. Ezek az Alapítvány jelenlegi tevékenységeit tekintve lehetnek tagok, önkéntesek, honlap látogatók vagy hirdetők.
Felhasználó: Az a természetes személy, aki az adatkezelő valamely elektronikus szolgáltatását igénybe veszi, honlapját látogatja.
Süti: Kis méretű fájl, amit a honlap vagy egy nemzetközi szolgáltató cég a felhasználó gépére küld annak érdekében, hogy ezáltal javítsa a honlap használhatóságát vagy a felhasználói élményt.

5. A honlapon keresztül történő adatkezelések

5.1. Az adatkezelés jogalapja

Az Alapítvány ezen a honlapon csak egyetlen jogcím, az érintett személyes hozzájárulása alapján gyűjt személyes adatokat. Ezért Ön csak akkor fog tudni személyes adatot beküldeni, amennyiben megjelöli azt a rovatot, hogy megismerte ezt az Adatbiztonsági tájékoztatót, és ennek ismerete alapján hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

5.2. A honlap által használt személyes adatok gyűjtése és kezelése

A Hollesz honlapon kezelt személyes adatok adatkezelésének neve az Adatkezelési nyilvántartásban: hollesz.hu. Ebben a táblázatban alábontjuk a honlap működésével kapcsolatban gyűjtött adatokat:

adatgyűjtésadatkezelés céljagyűjtött személyes adatokMilyen állományban tárolódik?törlésre előirányzott időjogalap
SÜTIKhonlap működése kényelmi szempontok látogatottság mérés látogatói viselkedés vizsgálatald. a süti tájékoztatóban (jelen Tájékoztató 7. fejezetében)a tárhely szolgáltatónál a nemzetközi szolgáltatónálld. a süti tájékoztatóban (jelen Tájékoztató 7. fejezetében)hozzájárulás a Rendelet, 6.cikk (1) a. pontja alapján
LÁTOGATÓ HELY ADATAIa látogató jelenlegi helyéhez közel eső események kiválasztása és megmutatásaa látogató pillanatnyi helyea Google rendsze-rein és tárolóina honlapról való távozással automatikusan törlődik, vagy választhatóan egy napig tárolódikhozzájárulás a Rendelet, 6.cikk (1) a. pontja alapján
HIRDETÉS-FELVÉTEL ŰRLAPON KERESZTÜLhirdetés közzététele a honlapon hirdető adatainak tárolása a későbbi hirdetésfelvétel megkönnyítése és újbóli megkeresés céljábólnév e-mail cím telefonszáma tárhely szolgáltató webszerverén az adatfeldolgozó számítógépén az elnöknél őrzött adatállományaz adatfeldolgozó az esemény megvalósultával törlihozzájárulás a Rendelet, 6.cikk (1) a. pontja alapján
HIRDETÉS-FELVÉTEL EMAIL-EN KERESZTÜLhirdetés közzététele a honlapon hirdető adatainak tárolása a későbbi hirdetésfelvétel megkönnyítése és újbóli megkeresés céljábólnév e-mail cím telefonszámaz adatfeldolgozó számítógépén az elnöknél őrzött adatállománya hozzájárulás visszavonásáighozzájárulás a Rendelet, 6.cikk (1) a. pontja alapján

Az Alapítvány, valamint szerződő partnerei a személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten használja fel. A hirdetői listán szerepléshez való hozzájárulást a hirdető bármikor, korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja az adatfeldolgozónak küldött elektronikus levéllel. Ennek címe a honlap láblécében található.

6. A gyűjtött személyes adatok tárolása, feldolgozása és biztonsága

6.1. Az adattárolás helye

A honlapot a mhosting.hu szolgáltató hostolja, melynek adatai: Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., e-mail cím: info@mhosting.hu, telefonszáma: +36 1 700 2323. A gyűjtött személyes adatok tárolásának helye:

 • az elnöknél őrzött adatállomány,
 • Gulyás Gábor egyéni vállalkozó, adatfeldolgozónál őrzött adatállomány.

6.2. Adatfeldolgozó

Az adatkezelő a honlap fejlesztésére, és a honlapon keresztül gyűjtött adatok feldolgozására adatfeldolgozó vállalkozóval szerződött: Gulyás Gábor egyéni vállalkozó, aki az adatokat Budapesten tárolja és dolgozza fel, adószáma: 67713981-1-41, nyilvántartási száma: 50643783.
Az adatfeldolgozó szerződésben vállalta, hogy magára kötelezőnek ismeri el és biztosítja az adatkezelő Adatbiztonsági szabályzatában foglalt adatbiztonságot garantáló intézkedéseit. Az adatfeldolgozó csak az adatkezelővel kötött szerződésben foglalt feladatokat végezheti az adatokon, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az adatkezelő a rendszeres adatbiztonsági ellenőrzések alkalmával ellenőrzi az adatfeldolgozó munkáját is. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

6.3. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és adatfeldolgozói – tekintetbe véve a kezelt személyes adatok jellegét, mennyiségét és a lehetséges kockázatok mértékét – minden racionálisan elvárható előzetes intézkedést megtesznek a gyűjtött és kezelt adatok biztonsága érdekében. Ezen belül

 • az adatbázisokat jelszóval védik annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá,
 • biztonsági adatbázist tartanak fenn annak érdekében, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén biztosítsák a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok kellő időben való visszaállíthatóságát,
 • rendszeresen felülvizsgálják a technikai és szervezési intézkedések hatékonyságát annak érdekében, hogy az adatkezelés biztonságát garantálják.

6.4. Kockázatok kezelése, incidenskezelés

Az Alapítvány a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályokban meghatározott adatvédelmi célok teljesülése érdekében szisztematikus kockázatkezelési tevékenységet folytat. Ennek keretében felmérte a kockázatokat, kockázat becslést végzett, és megelőző intézkedéseket tervezett. Ezek végrehajthatóságát a rendszeres ellenőrzések alkalmával felülvizsgálja.
Ha az Ön adataival kapcsolatban adatbiztonsági incidens történik, az adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Ha az incidens az adatkezelő által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, akkor az eseményről az adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt és a felügyeleti hatóságot.

7. Süti tájékoztató

A süti egy kis méretű fájl, ami a felhasználói számítógép felismerésére alkalmas, és amit a honlap szervere küld a felhasználó böngészőjére. Több információt is szerezhet a sütikről, ha ellátogat a www.allaboutcookies.org, vagy a www.aboutcookies.org honlapokra.

7.1. Működéshez szükséges sütik

Ezek a sütik szükségesek a honlap alapvető működéséhez, és Ön nem tudja kikapcsolni őket a böngészőjén. Általuk a honlap szerverén automatikusan rögzítésre kerül az Ön számítógépének IP címe, látogatásának kezdő és befejező időpontja. Ezek a sütik automatikusan törlődnek a tárhely szolgáltató webszerveréről amikor Ön távozik a honlapról.

A honlap a testreszabott kiszolgálás elősegítése érdekében ún. munkamenet sütivel azonosítja a böngészője és az operációs rendszere adatait. Ezek a sütik névtelen információkkal dolgoznak, nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat. Az adatkezelő és tárhely szolgáltatója ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap kényelmesebb működésének elősegítésére és a látogatottsági statisztikák elkészítésére használja

Amikor a honlapot megtekinti, az Ön számítógépén lévő böngésző nemzetközi szolgáltatóktól származó sütiket tölt le, de nem az Alapítvány webcíméről, hanem a nemzetközi szolgáltató (Google) domainjéről. Az ebből származó információk nem a honlap tárhelyén, hanem a nemzetközi szolgáltató tárhelyén lesznek tárolva, az ő adatvédelmi szabályaik alapján. A nemzetközi szolgáltató ezek által nem tudja beazonosítani az Ön személyét.
A honlap a következő nemzetközi szolgáltatóktól származó sütiket használja:

 • Google Analytics (célja: anonim látogatottsági statisztikák generálása)
 • Google AdWords Remarketing (célja: a Google által biztosított hirdetési lehetőségek használata)

Ha ezek működésével kapcsolatban részletesebben kíván tájékozódni, kérjük, tekintse át a Google adatbiztonsági oldalait: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

8. A felhasználók jogai

Az adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban Ön a következőket kérheti:

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatást ad az Ön adataival kapcsolatos tevékenységéről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól.

8.2. Hozzáféréshez való jog

Ön a következő információkhoz férhet hozzá személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 • milyen adatokat kezelünk Öntől,
 • milyen célból kezeljük az Ön adatait,
 • meddig kezeljük az adatokat,
 • kik dolgozzák fel az Ön személyes adatait,
 • hol tároljuk.
 • az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei az adatkezeléssel kapcsolatban.

8.3. Helyesbítéshez való jog

Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti vagy kiegészíti az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

8.4. Törléshez való jog

Ön bármikor kérheti az adatkezelőtől, hogy az Alapítvány az Önről, az Ön hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat törölje.

8.5. Elfeledtetéshez való jog

Ha Ön kéri az adatainak törlését, és az Ön személyes adatát korábban nyilvánosságra hoztuk (pl. rendezvényekről szóló tudósításokban), akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra külső utalások, fényképek, stb. ill. azok másolatának, ill. másodpéldányának törlését.

8.6. Korlátozáshoz való jog

Ön kérheti személyes adatai felhasználásának korlátozását. Ez azt jelenti, hogy az ilyen személyes adatokat csak tárolhatjuk, illetve csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük (kivéve a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket).

8.7. Adathordozhatósághoz való jog

Joga van ahhoz, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Adatait a lehető leggyorsabban, de legfeljebb egy hónapon belül, díjmentesen elküldjük Önnek egy általánosan használt elektronikus formában, vagy olyan formában, amit Ön igényel.

8.8. Tiltakozáshoz való jog

Bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

SzövegHa az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, keresse meg az Alapítvány adatkezelőjét, aki készséggel áll rendelkezésére: info@72tanitvany.hu
Fordulhat az adatbiztonság ügyében illetékes felügyeleti hatósághoz is: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, vagy pert indíthat a lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken.

10. A tájékoztató elfogadása a felhasználó részéről

Személyes adatai kezelésének feltétele, hogy Ön elfogadja a tájékoztatóban foglaltakat. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány az Ön által meghatározott célokra a személyes adatait kezelje, valamint hogy azt az Alapítvánnyal szerződött partnereknek feldolgozásra átadja. Az elfogadás a honlapon lévő űrlapokon található, a hozzájárulás megadására szolgáló jelölő bejelölése által történik. Enélkül a regisztrációt a rendszer nem fogadja el.

11. Kikötés

Az Alapítvány a szolgáltatásai bővítésének megfelelően, ill. amennyiben azt jogszabály kötelezővé teszi az Adatvédelmi tájékoztatót módosítja. Az adatkezelés megváltozása azonban nem jelentheti a korábban rögzített személyes adatok céltól eltérő kezelését.
Budapest, 2019. szeptember 25.